Mikro və İstehlak Kreditlərinin Restrukturizasiyası və Bərpası Şöbəsinin mütəxəssisi
 
JOB TITLE: Mikro və İstehlak Kreditlərinin Restrukturizasiyası və Bərpası Şöbəsinin mütəxəssisi
EMPLOYER: AccessBank DUTY STATION: Azerbaijan
PUBLISHED: 2019-08-05 LAST UPDATED: N/A DEADLINE: 2019-09-04

Mikro və İstehlak Kreditlərinin Restrukturizasiyası və Bərpası Şöbəsinin mütəxəssisi

Əsas vəzifə və öhdəlikləri:

1. Şəxsi portfel üzrə məqsədlərin yerinə yetirilməsi;
2. Mövcud məlumat bazası əsasında gecikdirilmiş ödənişlər, borclar və borcların alınması müddətləri haqqında borclularla danışıqlar aparmaq;
3. Borcluların axtarışına və onlarla əlaqələrin yaradılmasına yönəldilmiş tədbirlərdə iştirak etmək;
4. Mövcud borcların tənzimlənməsi məsələləri ilə əlaqədar borclulara məsləhətlər vermək;
5. Ödənilməmiş borcların alınması məsələləri ilə əlaqədar təşkilatın mənafeyini məhkəmə instansiyalarında təmsil etmək;
6. Borcluların axtarışı məqsədi ilə məhkəmə icraçıları, dövlət və hüquq-mühafizə orqanları ilə danışıqlar aparmaq;
7. Təmsilçilik funksiyalarını yerinə yetirmək, Bankda keçirilən iclaslarda və müşavirələrdə iştirak etmək;
8. Məlumatlar bazasını hazırlamaq – görülmüş işlər haqqında məlumatları informasiya sisteminə daxil etmək;
9. Bankın fəaliyyəti və müştəriləri haqqında kommersiya sirrinin məxfi saxlanmasını təmin etmək, qüvvədə olan qanunvericiliyi düzgün tətbiq etmək və təyin olunmuş qaydada kargüzarlıq aparmaq;
10. Mövcud iş formalarının və üsullarının təkmilləşdirilməsi və yenilərinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar təklifləri MİKRB baş mütəxəssisinə təqdim etmək; 11. MİKRB baş mütəxəssisi və meneceri tərəfindən verilən bütün tapşırıqları icra etmək.

Vəzifəyə təyin olunmaq üçün tələblər:

 Təhsil: ali təhsil (və ya Bakalavr / Magistr dərəcəsi), iqtisadi və maliyyə sahəsində təhsilə üstünlük verilir.
 Strateji və analitik düşüncə tərzi;
 Təşəbbüskarlıq və yaradıcılıq xüsusiyyəti;
 Kollektivdə işləmək bacarığı və istəyi;
 Yaxşı təşkilati keyfiyyətləri;
 Mükəmməl məsuliyyət hissi;
 Azərbaycan dili biliyi;
 Kompüter bilikləri (elementar səviyyədə).

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını cv@accessbank.az elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz


Специалист Отдела Реструктуризации и Восстановления Микро и Потребительских Кредитов

Основные задачи и обязательства:

1 Достичь целей по личному портфелю;
2 Вести переговоры с должниками о просроченных платежах, задолженностях и сроках их погашения, на основании действующей базы данных;
3 Принять участие на мероприятиях, направленных на поиск должников и налаживание связей с ними;
4 Консультировать должников по вопросам урегулирования действующих задолженностей;
5 Представлять интересы организации в связи с вопросами получения непогашенных задолженностей на судебных инстанциях;
6 Вести переговоры с судебными инстанциями, а также государственными и правоохранительными органами с целью поиска должников;
7 Выполнять представительские функции, принимать участие на собраниях и совещаниях, проводимых в Банке;
8 Подготовить базу данных – вносить данные о проведённых работах в информационную систему;
9 Обеспечивать конфиденциальность коммерческой тайны о деятельности и клиентах банка, применять действующее законодательство надлежащим образом и вести делопроизводство в установленном порядке;
10 Представить старшему специалисту РВМПК предложения об усовершенствовании действующих и применении новых рабочих форм и методов; 11 Выполнять все поручения старшего специалиста и менеджера РВМПК.

Требования по назначению на должность:

 Высшее образование (степень бакалавра / магистра), предпочтительно экономическое или финансовое образование;
 Стратегический и аналитический образ мышления;
 Инициативность и творческие свойства;
 Умение и желание работать в коллективе;
 Хорошие организационные навыки;
 Чувство ответственности;
 Знание азербайджанского языка;
 Компьютерные знания (на элементарном уровне).

Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: cv@accessbank.az Просьба указать название вакансии в теме письма!


Specialist of Restructuring & Recovery of the Micro and Consumer Loans

Main tasks and obligations:

1 Achieving the targets of personal portfolio;
2 Holding negotiations with borrowers regarding the overdue payments, debts and maturities basing upon the valid database;
3 Partıcıpatıng at the arrangements directed to search of borrowers and establishment of contacts with them;
4 Consulting the borrowers in issues of regulating the existing debts;
5 Representing the interests of organization in connection with the issue of acquisition of the unpaid loans in the judicial instances;
6 Holding negotiations with the judicial instances as well as public and law machinery authorities for the purpose of searching the borrowers;
7 Implementing the representation functions, participating at the meetings and consultations held in the Bank; 8 Preparing the database – inserting the data of the completed works to the information systems;
9 Maintaining confidentiality of the commercial secret regarding the Bank’s activity and customers, duly applying the valid legislation and implementing the clerical work;
10 Submitting to the RRMCL Senior Specialist the offers for improvement of the valid working forms and methods and application of new ones; 11 Fulfilling all tasks set by the RRMCL Senior Specialist and Manager.

Requirements for the poositin: 

 High education (bachelor / master’s degree), preferentially economic or financial specialty;
 Strategic and analytic manner of thought;
 Zeal and creative skills;
 Ability and desire of working in team;
 Perfect organizational habits;
 Sense of responsibility;
 Knowledge of Azerbaijani language;
 Computer skill (on elementary level).

Interested candidates are requested to send their resume (CV) to cv@accessbank.az. Please indicate the job title in the subject line!

Go back to Hot Vacancies

 
© Copyright 2006—2019 www.JobSearch.az  
Developed by MicroPHP